แผนที่ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม/ อาคารธุรกิจที่มีการผลิตและใช้พลังงานความร้อน

     ในปี 2559 ประเทศไทยมีการจัดหาพลังงานทั้งสิ้น 153,247 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)สามารถผลิตได้เองในประเทศรวม 78,795 ktoe และนำเข้ารวม 74,452 ktoe ส่งออกรวม 10,904 ktoe และเก็บสต็อครวม 1,748 ktoe ดังนั้นการใช้พลังงานขั้นต้นมีปริมาณทั้งสิ้น 140,595 ktoe

     พลังงานดังกล่าวประกอบด้วยเชื้อเพลิงพาณิชย์และพลังงานหมุนเวียนซึ่งจะมีทั้งที่ถูกนำไปแปรรูปให้สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานขั้นสุดท้ายได้ เช่น การนำน้ำมันดิบไปกลั่นให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง การนำก๊าซ ธรรมชาติไปแยก การนำไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าและการแรรูปอื่นๆ และบางส่วนถูกนำไปใช้เป็น พลังงานขั้นสุดท้ายได้เลย เช่น ถ่านหิน พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น

     ในส่วนของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยในปี 2559 มีปริมาณ 79,929 พันตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) คิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวม 856 พันล้านบาท โดยมีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ในสัดส่วนร้อยละ 84.2 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดส่วนที่เหลือเป็นการใช้พลังงาน หมุนเวียนร้อยละ 9.0 และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมร้อยละ 6.8

     ใพลังงานขั้นสุดท้ายซึ่งประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าธรรมชาติเหลว ถ่านหิน พลังงานหมุนเวียน พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป ไฟฟ้า จะถูกนำไปใช้ในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และเกษตรกรรม

     ปัจจุบันข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในรูปแบบของไฟฟ้าสามารถรวบรวมได้จากข้อมูลปริมาณการผลิตของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งจาก หน่วยงานที่เกียวข้อง เช่น การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับการขนส่งก็สามารถรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นข้อมูลการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในรูปแบบไฟฟ้าและเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งจึงสามารถรวบรวมเพื่อจัดทำเป็นสถิติการใช้พลังงานในแต่ละปีได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งแตกต่างจาก ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตพลังงานความร้อนที่ในปัจจุบันต้องใช้จากการประเมินเป็นสำคัญ ซึ่งอาจเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได้ ดังนั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือ พพ. ซึ่งมี หน้าที่ที่จะต้องจัดทำข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานของประเทศในแต่ละปี จึงมีความจำเป็นต้องมีข้อมูล เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้เชื้อเพลิงสำหรับผลิตความร้อน ได้แก่ หม้อน้ำ หม้อน้ำมันร้อน และเตาอุตสาหกรรม ซึ่งติดตั้งใช้งานอยู่ในสถาประกอบการทุกแห่งในประเทศ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับรวบรวมปริมาณการ ใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตความร้อนเพื่อจัดทำข้อมูล ปริมาณการใช้ในแต่ละปีต่อไป

     จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว พพ. จึงได้จัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม/อาคารธุรกิจที่มีการผลิตและ ใช้พลังงานความร้อนเพื่อติดตามประเมินผลและเพิ่มสัดส่วนการใช้ชีวมวลสำหรับการผลิตความร้อนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ

          1. รวบรวมข้อมูล หม้อน้ำ หม้อน้ำมันร้อน และเตาอุตสาหกรรมที่ติดตั้งใช้งานอยู่ในสถาน ประกอบการทุกแห่ง จากหน่วยงานที่มีข้อมูล เช่น ข้อมูลของ พพ. อง ข้อมูลของกรมโรงงาน อุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่น

          2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม เพื่อให้ทราบชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้

          3. จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่มีการใช้ หม้อน้ำ หม้อน้ำมันร้อน และเตาอุตสาหกรรมที่ ได้จากการดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 ในรูปแบบของแผนที่ภูมิสารสนเทศ (Geo Informatics) นำเสนอในเวปไซต์ของ พพ. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ได้ต่อไป เช่น ใช้เป็นข้อมูลสำหรับพิจาณาดำเนินโครงการให้สถานประกอบการที่ใช้ เชื้อเพลิงพาณิชย์ เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ปรับเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ ชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานความร้อนให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579( Alternative Energy Development Plan AEDP2015)ต่อไป

     ฐานข้อมูลสถานประกอบการที่มีการผลิตและใช้พลังงานความร้อนจากหม้อน้ำ หม้อน้ำมันร้อน และเตาอุตสาหกรรม ที่ พพ.จัดทำขึ้น เป็นการดำเนินการในครั้งแรก ข้อมูลที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วนเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ดี พพ. มีนโยบายที่จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ข้อมูลมีความแม่นยำ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอตามวาระและความจำเป็นในโอกาสต่อไป